LOGGO-LEME

bannerkt

sms
Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικά SMS για την ΛΕΜΕ στο κινητό μου τηλέφωνο χωρίς χρέωση, 24 ώρες.
sinergazomenoΓίνε και εσύ συνεργαζόμενη επιχείρηση.
google
Καταστατικό PDF Εκτύπωση E-mail

« ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΕΒΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Το σωματείο με την επωνυμία «ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΕΒΡΟΥ» με έδρα την Αλεξανδρούπολη, που ιδρύθηκε το έτος 1980 και αναγνωρίστηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αλεξ/πολης δυνάμει της υπ’ αριθ. 13/1981 απόφασης αυτού και καταχωρίστηκε στο ειδικό βιβλίο με αριθμό  16, στη συνέχεια τροποποιήθηκε  με βάση τις διατάξεις του Ν. 2725/99 δυνάμει της υπ’ αριθ. 20/2000 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης, και καταχωρίστηκε ομοίως με αριθμό 13/2000, και πρόκειται να τροποποιηθεί ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΚΟΠΟΙ:

Κύριος σκοπός του σωματείου είναι η συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του για τη συμμετοχή τους σε κάθε μορφής αγώνες μοτοσυκλέτας. Ο όρος «μοτοσυκλέτα» ή «δίκυκλο» στο παρόν περιλαμβάνει  τους ορισμούς που δίνονται  για το μοτοποδήλατο και τη μοτοσυκλέτα στο σχετικό άρθρο ( ήδη 2 παρ. 1)  του Κ.Ο.Κ. , καθώς και οι τρίκυκλες και τετράκυκλες μοτοσυκλέτες , όπως και κάθε όχημα που φέρει ήδη  ή θα φέρει στο μέλλον τα βασικά μεν χαρακτηριστικά του μοτοποδήλατου ή της  μοτοσυκλέτας , αλλά πιθανόν θα διαφοροποιείται ως προς τα σημερινά δεδομένα λόγω τεχνολογικής  εξέλιξης.
Επίσης, σκοπός του σωματείου είναι και η κάθε είδους αθλητική δραστηριότητα που σχετίζεται με το δίκυκλο, όπως διοργάνωση αγώνων ή επιδείξεων, η επιμόρφωση  στελεχών ως κριτών, χρονομετρών κλπ., η συμμετοχή σε Ομοσπονδία με τους ίδιους ή όμοιους σκοπούς, η συνεργασία με άλλα σωματεία  ή ενώσεις σωματείων για την εξυπηρέτηση αυτών των σκοπών.
Ιδρυση νέων κλάδων άθλησης που αφορούν τη  μοτοσυκλέτα άμεσα ή έμμεσα ή και κατάργηση του υφισταμένου γίνεται έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ η αναστολή λειτουργίας  και επαναλειτουργία του γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επίσης  σκοποί του σωματείου είναι:
α) η ανάπτυξη του στενώτερου δεσμού και πνεύματος συνεργασίας  μεταξύ των μελών αυτού, φίλων της μοτοσυκλέτας και του μοτοποδηλάτου ως και της δια παντός μηχανοκίνητου δικύκλου μέσου αθλήσεως,
β) η επιδίωξη διευρύνσεως και διαδόσεως των αθλητικών μοτοσυκλετιστικών εκδηλώσεων και ιδεών ,
γ) η συμβολή στην ανάπτυξη του δια της μοτοσυκλέτας τουρισμού και η συμμετοχή στις προσπάθειες που καταβάλουν οι έχουσες τις ανάλογες αρμοδιότητες Ομοσπονδίες, Οργανσμοί,  Αρχές και άλλοι φορείς, όπως ( ενδεικτικά αναφέρονται) η Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΜΟΤ.Ο.Ε.) , το τμήμα Τροχαίας,   ο ΕΟΤ κλπ., εντός πάντοτε των πλαισίων των Νόμων του Κράτους.
δ) η επίτευξη παροχής ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και εγγραφής στο μητρώο ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η ειδική αυτή αναγνώριση και εγγραφή θα επιτευχθεί, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του Δ.Σ. και σύμφωνα με την τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 8 του Ν.2725/99.
ε) η συμμετοχή του ως μέλους σε Σωματεία, Ενώσεις, Συνδέσμους, Ομοσπονδίες κλπ. με διαφορετικό από το δικό του αντικείμενο, εφόσον η συμμετοχή αυτή δεν αντιβαίνει στο αντικείμενο και τους σκοπούς του σωματείου , τις διατάξεις του νόμου και τα χρηστά ήθη. Τα μέλη του σωματείου που θα το αντιπροσωπεύουν  στα σωματεία, Ενώσεις κλπ. Της παραγράφου αυτής   διορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
στ) Η καλλιέργεια κοινωνικών και εκπολιτιστικών σχέσεων, καθώς και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο , όπως - ενδεικτικά - διά της  συμμετοχής στην πολιτική άμυνα και δασοπροστασία, διά της αιμοδοσίας, εράνων κλπ.
Την εξειδίκευση, υλοποίηση και εν γένει προώθηση όλων των ανωτέρω πραγματοποιεί το Δ.Σ. στο πλαίσιο των νόμων και του παρόντος καταστατικού.
Προς πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών το Σωματείο θα επιδιώξει μεταξύ άλλων και τη δημιουργία των κάτωθι εγκαταστάσεων: γραφείων, εντευκτηρίων του Σωματείου και πίστα ή πίστες  ( ανοιχτές ή κλειστές) αγώνων μοτοσυκλετών.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΠΟΡΟΙ:

α) Οι συνδρομές, οι οποίες είναι μηνιαίες ή ετήσιες και υποχρεωτικές για τα μέλη (πλην των επίτιμων). Το ύψος των συνδρομών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε εγγραφόμενο μέλος καταβάλει εφ’ άπαξ εισφορά τριών μηνών από της εγγραφής του, καθοριζόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και στην πρώτη συνεδρίασή του θα καθορίσει από τα ιδρυτικά του μέλη καταβλητέα εισφορά.
β) Επιχορηγήσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,  του Δημοσίου, Οργανισμών, Συλλόγων ή Νομικών Προσώπων και Ο.Τ.Α.
γ) Αρωγές , δωρεές, κληρονομίες ή και κάθε άλλο έσοδο,  νόμιμα περιερχόμενο στο Σωματείο.
δ) Εσοδα από αγώνες, εορτές, κληρώσεις, λαχειοφόρες αγορές ή άλλες εκδηλώσεις
ε) έκτακτες εισφορές των μελών του σωματείου.
στ) Το αντίτιμο από υπηρεσίες  που θα παρέχει το σωματείο για την εκμάθηση των αθλημάτων που, κατ’ άρθρο 2 του παρόντος, καλλιεργεί το σωματείο. Το Δ.Σ. με απόφασή του ορίζει το αντίστοιχο αντίτιμο για τις υπηρεσίες αυτές. Η διάταξη της παραγράφου αυτής δεν έχει εφαρμογή για τους αθλητές των τυχόν αγωνιστικών ομάδων του σωματείου.
Για κάθε είσπραξη ή δαπάνη εκδίδεται από τον ταμία διπλότυπο είσπραξης, συνάμα δε τηρείται βιβλίο εσόδων και εξόδων. Ειδικά, στην περίπτωση εσόδων της στ’  παραγράφου του παρόντος,  τηρούνται οι διατάξεις  της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/92).
Απαγορεύεται η διάθεση χρημάτων ή περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων του Σωματείου για σκοπούς  άσχετους με τις επιδιώξεις του  και τις λειτουργίες του. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον η διάθεση επιβάλλεται για λόγους ιδιαίτερου ηθικού καθήκοντος ή ευπρέπειας, ή για σκοπούς κοινωνικού οφέλους απαιτείται ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Απαγορεύεται η κατά οιοδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση  και αλλαγή χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων  του σωματείου. Κατ’ εξαίρεση , αν οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν  πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του σωματείου ή υφίσταται άφευκτη ανάγκη, επιτρέπεται η εκποίησή τους  για την κατασκευή ή απόκτηση νέων που πληρούν  τις ανάγκες του ή η αλλαγή χρήσης . Αποκλειστικά αρμόδιο να βεβαιώσει τα παραπάνω καθίσταται το κατά το άρθρο 825 του ΚπολΔ Δικαστήριο. Η αίτηση υποβάλλεται από το Δ.Σ. του Σωματείου  ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

Το οικονομικό έτος του Σωματείου  διαρκεί από 1-1 έως και 31-12.

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΛΗ

Η «ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΕΒΡΟΥ» περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες μελών: αθλούμενα, τακτικά και επίτιμα.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΑΘΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΛΗ:

Οι αθλητές του σωματείου αποτελούν τα αθλούμενα μέλη αυτού , τα οποία δεν είναι τακτικά μέλη του σωματείου, έχουν δε τη δυνατότητα μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους  και ένα έτος μετά την τελευταία  συμμετοχή τους  σε επίσημο αγώνα  να εγγραφούν  ως τακτικά μέλη  με τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις του παρόντος.
Τα αθλούμενα μέλη του σωματείου οφείλουν να δείχνουν τον ανάλογο σεβασμό στα μέλη του ΔΣ, τους εφόρους και τους προπονητές τους , να πειθαρχούν  και να συμμορφώνονται πρόθυμα  στις οδηγίες  των προαναφερόμενων  προϊσταμένων τους. Να σέβονται  την περιουσία του σωματείου , να μεριμνούν  για τη διαφύλαξη  και τη συντήρηση του ρουχισμού τους , των αθλητικών  οργάνων  τους και των ασκητηρίων  γενικά.  Είναι υποχρεωμένα να αποζημιώσουν  για οποιαδήποτε  φθορά προκαλέσουν. Να φέρονται αθλοπρεπώς.
Απαγορεύεται σε αθλούμενο μέλος να συμμετέχει σε επίσημους αγώνες,  εκδηλώσεις  ή προπονήσεις άλλων ομοσπονδιών , φορέων, εταιριών κλπ., στους οποίους δεν ανήκει το παρόν αθλητικό σωματείο. Επιτρέπεται να συμμετέχει σε αγώνες, προπονήσεις, εκδηλώσεις κλπ., σε μέλη της ομοσπονδίας που ανήκει το σωματείο , ή σε αγώνες που διεξάγονται στο εξωτερικό, στους οποίους θα εκπροσωπείται και η ΛΕΜΕ ή η Ελλάδα.
Τα αθλούμενα μέλη που συμμετέχουν σε επίσημους αγώνες οφείλουν να φέρουν το σήμα του σωματείου αυτού σε εμφανές σημείο της μοτοσυκλέτας τους, και να αναφέρουν οπωσδήποτε στους διοργανωτές των αγώνων  την ιδιότητά τους ως μελών της ΛΕΜΕ.

Κάθε αθλούμενο μέλος , του οποίου  η συμπεριφορά κριθεί ασυμβίβαστη  προς τις παραπάνω αρχές και γενικά προς τις αρχές του σωματείου, διαγράφεται ή αποβάλλεται για κάποιο χρονικό διάστημα μετά από αιτιολογημένη απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου και κλήση του σε απολογία ενώπιον του Δ.Σ. Οι ποινές αυτές μπορούν να επιβληθούν και για συμπεριφορά που βλάπτει τα γενικότερα νόμιμα συμφέροντα του σωματείου.
Αφ’ ης το σωματείο ανήκει στην αρμοδιότητα οικείας ομοσπονδίας, θα εφαρμόζονται από το παρόν σωματείο και οι θεσπιζόμενοι  από τη Γ.Σ.  αυτής νόμιμοι κανόνες που θα ρυθμίζουν την οργάνωση και διεξαγωγή του αθλήματος της μοτοσυκλέτας , καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 2725/99.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του αθλητικού σωματείου ορίζεται σε (20). Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη ή άλλες παρόμοιες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επιτίμου χωρίς δικαίωμα ψήφου, με απόφαση της Γ.Σ., σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο σωματείο ή στον αθλητισμό. Ο αριθμός των μελών του αθλητικού σωματείου είναι απεριόριστος.

Για την εγγραφή κάποιου ως τακτικού μέλους του Σωματείου απαιτείται να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να εκλείπουν στο πρόσωπό τα κωλύματα και οι περιορισμοί του 9ου άρθρου του παρόντος που αφορούν την ιδιότητα μέλους αθλητικού σωματείου.

Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος αθλητικού σωματείου. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο διοικητικό συμβούλιο, συνοδευμένη από πρόταση δύο (2) μελών του σωματείου και έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής του ενδιαφερομένου ως μέλος του σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο με την τακτική διαδικασία είτε για την αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βούλησης.
Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου να εγγραφούν αθλητές στο σωματείο στο οποίο ανήκουν και οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, Πρώτη έως Τρίτη νίκη σε μεσογειακούς και σε βαλκανικούς αγώνες  ή  σε πρώτη ή Τρίτη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες.
Τα μέλη του σωματείου πλην των ιδρυτικών  μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου. Επίσης δικαιούνται να φέρουν και το ειδικό σήμα του Σωματείου.
Κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου εγγραφόμενο, οφείλει να καταβάλει αμέσως το δικαίωμα εγγραφής του και ένα τουλάχιστο τρίμηνο συνδρομών.

Τα μέλη είναι όλα τακτικά ( πλην των τυχόν επίτιμων σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου) για τα οποία ο σύλλογος τηρεί ειδικό βιβλίο μητρώου. Όσα μέλη εκπληρώνουν στο ακέραιο τις ταμιακές τους υποχρεώσεις έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, κατά τους όρους του παρόντος, δικαιούται πάσης ωφελείας και εξυπηρετήσεως, νομίμως επιδιωκόμενης υπό του συλλόγου, άμα δε και καθήκον και υποχρέωση να συμβάλουν στην πραγμάτωση των επιδιώξεων και του σκοπού αυτού.

Τα τακτικά μέλη του Σωματείου διαγράφονται από το Δ.Σ. του Σωματείου με απόφαση που λαμβάνεται δια πλειοψηφίας 5/7 των μελών του προσωρινώς και μέχρι μία διετία α) όταν καθυστερούν  επί τετράμηνο την συνδρομή τους, β) εξαιτίας συμπεριφοράς ή πράξεως  αντίθετης προς τα συμφέροντα και το κύρος του Σωματείου, αφού προηγουμένως κληθούν σε απολογία. Οριστικά δύνανται να διαγράφονται οι καταδικασθέντες για πράξη που προβλέπεται και τιμωρείται από τον Ποινικό Νόμο και κυρίως τον Κ.Ο.Κ.
Μέλος του σωματείου, στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του άρθρου 9   του παρόντος χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του και για τούτο εκδίδεται από το Δ.Σ. διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης αυτής εντός προθεσμίας 15 ημερών αφότου έλαβε γνώση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 9 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Επίτιμα μέλη του Σωματείου θεωρούνται
Α) όσοι, λόγω ειδικότητας και επιστημονικής θέσεως ή κατάρτισης , έχουν σχέση με τα προβλήματα της μοτοσυκλέτας και μπορούν να παρέχουν εξαιρετικές υπηρεσίες στο σωματείο.
β) οι δωρητές του Σωματείου, δηλαδή όσοι εισφέρουν στο Ταμείο του Σωματείου ποσό ίσο προς το 50πλάσιο  της ετήσιας συνδρομής του τακτικού μέλους.
γ) οι ευεργέτες του σωματείου, δηλαδή όσοι εισφέρουν στο Ταμείο του Σωματείου ποσό πλέον του 50πλάσιου της ετήσιας συνδρομής του τακτικού μέλους.
Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από την υποχρέωση των απαιτούμενων βάσει του παρόντος καταστατικού συνδρομών και απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών του Σωματείου πλην του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Τα επίτιμα μέλη ανακηρύσσει η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1.    Δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου:
a.    Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
b.    όποιος έχει παραπεμφθεί στο Δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα  σύμφωνα με το Ν. 663/77, όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικαστεί τελεσίδικα  για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικαστεί σε βαθμό πλημμελήματος  με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως  τουλάχιστον τριών (3) ετών είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του  νόμου 2725/99 όπως ισχύει , ή για αδικήματα  βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας  ελευθερίας και οικονομικής  εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων. Το κώλυμα παύει να ισχύει μετά την πάροδο  του χρόνου της αναστολής , εκτός εάν  αυτή άρθηκε  ή ανακλήθηκε κατά τις διατάξεις των άρθρων 101 και 102 του Ποινικού Κώδικα.  
c.    όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
d.    Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν.2725/1999 όπως ισχύει  και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

2.    Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες που συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο του αθλήματος σχετικού με την μοτοσικλέτα ( θεωρούμενου ως ατομικού), ως και  μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη του σωματείου αυτού,  δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.

3.    Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος του σωματείου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού αυτού, είτε ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά από την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα, εφόσον είναι κάτω των 35 ετών, είτε αφού συμπληρώσει το 35ο έτος σε κάθε περίπτωση, οπότε μπορεί να μετέχει και στο Δ.Σ. και στα άλλα όργανα του σωματείου, υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας.  Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκριση της.
4.    Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από την λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο, μετά την λήξη, για οποιοδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα.
5.    Έμποροι αθλητικών ειδών καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρίας και κάθε είδους εμπορικής  εταιρίας, εφ’ όσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου ή ελεγκτικής επιτροπής του σωματείου ούτε να είναι αυτοπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, εφόσον οι αγώνες του σωματείου  περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο.
6.    Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον γενικό γραμματέα αθλητισμού μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη  κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ.  ή της Εκτελεστικής Επιτροπής τα υπαίτια για τη μη έκδοση  της ως άνω πράξης μέλη αυτών , τα οποία αντικαθίστανται κατά τα ισχύοντα.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ

Η μηνιαία συνδρομή των τακτικών μελών καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη εκάστοτε σε αναθεώρηση τούτου. Το δικαίωμα εγγραφής των τακτικών μελών ορίζεται στο ήμισυ μίας μηνιαίας συνδρομής.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Τη διοίκηση του σωματείου ασκεί επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται ανά τριετία από τη Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών του Σωματείου, συγκαλουμένης προς τούτο εντός πρώτου τριμήνου του έτους. Επίσης εκλέγονται και τέσσερα αναπληρωματικά μέλη. Σε ισοψηφία αποφασίζει ο κλήρος.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.    Η γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του συλλόγου. Αποτελείται από τα τακτικά  μέλη του σωματείου ,  τα οποία είναι υποχρεωμένα να μετέχουν σ’ αυτήν αυτοπροσώπως.
2.    Η Γ.Σ. συγκαλείται τακτικά μία φορά ετησίως, εντός του πρώτου τριμήνου του οικονομικού έτους,  κατόπιν προσκλήσεως του Δ.Σ. και έκτακτα όποτε το κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ. ή το ζητήσουν με γραπτή αίτησή τους το 1/2 τουλάχιστον των μελών του σωματείου, που έχουν δικαίωμα ψήφου, με ρητή αναφορά στο θέμα για το οποίο ζητείται η σύγκλιση της έκτακτης Γ.Σ. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να καλέσει την Γ.Σ. μέσα σε 15 ημέρες από τότε που υποβλήθηκε η αίτηση. Σε περίπτωση άρνησης της διοίκησης,  τότε νόμιμα συγκαλείται η Γ.Σ. από τα απαιτούμενα μέλη.
3.    Η Γ.Σ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόν το ½  τουλάχιστον από το σύνολο των μελών του συλλόγου που έχουν δικαίωμα ψήφου ( οικονομικά τακτοποιημένων). Εάν δεν υπάρχει απαρτία , η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι  συγκαλείται αυτοδικαίως επτά ημέρες μετά , την ίδια ώρα, βρίσκεται δε σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα.
4.    Η Γ.Σ. ( τακτική ή έκτακτη) συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως του Δ.Σ. , που περιλαμβάνει την ακριβή ημερομηνία και ώρα συνεδρίασης, το μέρος συγκέντρωσης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφή περιληπτική αναφορά σε αυτά γνωστοποιείται δε προς τα μέλη 7 τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γ.Σ.
5.    Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, και είναι φανερή. Οι αποφάσεις που αφορούν την εκλογή των μελών του Δ.Σ., την απαλλαγή τους από ευθύνες και προσωπικά ζητήματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
6.    Απόφαση για θέμα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση, είναι άκυρη. Ειδικά όμως για την περίπτωση αυτή, μπορεί με απόφαση των ¾  των παρισταμένων μελών, που δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τα μισά των μελών του συλλόγου και προ της ενάρξεως της ημερησίας διάταξης, να αναγράφει για συζήτηση στην ημερήσια διάταξη και άλλο θέμα.
7.    Η Γ.Σ είναι αρμόδια να συζητήσει α) Την τροποποίηση ή συμπλήρωση του καταστατικού και την έγκριση των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας β) Την εκλογή των μελών του Δ.Σ και της Ε.Ε γ) Την έγκριση ή μη των πεπραγμένων της διοίκησης, του ετησίου προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού (η έγκριση του απολογισμού συνοδεύεται από έκθεση των ελεγκτών), την διάθεση των κεφαλαίων του συλλόγου, καθώς και την ανά έτος έγκριση  του ειδικού απολογισμού της διαχείρισης των εκάστοτε κρατικών επιχορηγήσεων, ο οποίος καταρτίζεται κάθε χρόνο και σύμφωνα με τον τύπο , τα στοιχεία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που καθορίζει η σχετική απόφαση του αρμόδιου υπουργού για τον αθλητισμό, δ) Την διάλυση του συλλόγου και ε) Οποιοδήποτε θέμα παραπέμψει σε αυτήν το Δ.Σ., στ) τα θέματα που προτείνει το 1/2 των μελών του σωματείου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ζ) την απαλλαγή ή όχι των μελών του απερχόμενου Δ.Σ. Για τα θέματα των υποπαραγράφων β, γ και ζ αποφασίζει μόνο  η τακτική γενική συνέλευση.
8.    Τις εργασίες της Γ.Σ. διευθύνει ως πρόεδρος, ο πρόεδρος του Δ.Σ. πλην της διαδικασίας της εκλογής Δ.Σ. και Ε.Ε. η οποία πραγματοποιείται κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε δευτέρου έτους, τις οποίες διευθύνει τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται προς τούτο από την Γ.Σ. με φανερή ψηφοφορία δια ανατάσεως της χειρός. Μέλος της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορεί να είναι υποψήφιος δια το Δ.Σ. ή την Ε.Ε. ή μέλος του απερχόμενου Δ.Σ ή της Ε.Ε.
9.    Οι υποψηφιότητες αυτών που επιθυμούν να εκλεγούν για το Δ.Σ. ή την Ε.Ε. υποβάλλονται στην εφορευτική επιτροπή, η οποία τους αναγράφει κατ’ απόλυτο αλφαβητική σειρά σε πίνακα και παραδίδει στα μέλη λευκά ψηφοδέλτια, στα οποία αναγράφουν τους προς εκλογή προτεινόμενους ιδιοχείρως.


ΑΡΘΡΟ 13ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Ειδικά η τροποποίηση του καταστατικού ή η διάλυση του Σωματείου δύναται να αναγραφεί ως θέμα ειδικής εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης μόνο κατόπιν αποφάσεως της πλειοψηφίας της ολομέλειας του Δ.Σ. ή έγγραφης αιτήσεως των 2/3 των τακτικών μελών προς το Δ.Σ.
Οι αποφάσεις περί τροποποίησης του καταστατικού η διάλυσης του σωματείου λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των 3/4 των παρόντων τακτικών μελών, απαιτούμενου για την απαρτία  του ημίσεως τουλάχιστον των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου, η εκκαθάριση της περιουσίας ανατίθεται σε εκκαθαριστές που εκλέγονται από την αυτή Γενική Συνέλευση. Μετά την εκκαθάριση όλα τα περιουσιακά στοιχεία του σωματείου  περιέρχονται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το επταμελές διοικητικό συμβούλιο που εκλέγεται, συνερχόμενο εντός οκτώ ημερών από την ημέρα της εκλογής του, καταρτίζεται σε σώμα.
Με μυστική ψηφοφορία εκλέγονται:
1) ο πρόεδρος
2) ο αντιπρόεδρος
3) ο γραμματέας
4) ο ταμίας
5) έφορος αθλήσεως
6)    α’ σύμβουλος
7)    β’ σύμβουλος

1.Σε περίπτωση αποχώρησης, θανάτου, διαγραφής ή αποβολής   μέλους του Δ.Σ. πριν τη λήξη της θητείας του, αντικαθίσταται με  τον πρώτο πλειοψηφίσαντα  από τους τέσσερις αναπληρωματικούς συμβούλους. Εφόσον το μέλος του Δ.Σ. που πρόκειται να αντικατασταθεί είναι ο πρόεδρος, αντιπρόεδρος , γραμματέας, ταμίας ή ο έφορος αθλήσεως, γίνεται επαναπροσδιορισμός των αρμοδιοτήτων όλων των μελών του Δ.Σ. με μυστική ψηφοφορία, εντός οκτώ ημερών από την αντικατάσταση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.   Επί εξαντλήσεως και του αριθμού των αναπληρωματικών, εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση , ειδικά προς τούτο συγκαλούμενη, νέος αριθμός μελών, ανάλογος με τον αριθμό των υπολοιπομένων μελών.
2.Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικώς μία φορά το δίμηνο, εκτάκτως δε όσες φορές προσκληθεί από τον Πρόεδρο ή κατόπιν αιτήσεως  τριών από τα μέλη του, απευθυνόμενης της αιτήσεως εγγράφως προς τον Πρόεδρο, περιλαμβάνουσας τα θέματα της συνεδρίασης.
3.Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα τουλάχιστον τα τέσσερα από τα μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας νικά η ψήφος του προέδρου.
4.Η επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις αδικαιολόγητη απουσία μέλους του Δ.Σ. χωρίς έγγραφη δικαιολογία θεωρείται ως αποχώρηση, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση  απολύτως δικαιολογημένης απουσίας μέλους, επιτρέπεται κάθε φορά και σε αριθμό συνεδριάσεων όχι μεγαλύτερο των δύο συνεχόμενων η δι επιστολής προς τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης αντιπροσώπευσή του από ένα μέλος που παρίσταται κατά τη συνεδρίαση.
5.Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τηρούνται από τον Γραμματέα και φέρουν τις υπογραφές των μελών του Δ.Σ. των παριστάμενων κατά τη συνεδρίαση.
6.Οποιο μέλος του Δ.Σ. ασκεί κακόβουλη κριτική σε απόφαση του Δ.Σ., διαγράφεται από αυτό και από το σωματείο, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., αφού προηγουμένως κληθεί το προς διαγραφή μέλος να απολογηθεί. Για τον υπολογισμό του αριθμού των μελών που συμμετέχουν στη λήψη της ως άνω απόφασης δεν συνυπολογίζεται ο καλούμενος σε απολογία, ο οποίος δεν δικαιούται να ψηφίσει.
Αρμοδιότητες – υποχρεώσεις Δ.Σ.: Το Δ.Σ. έχει την διοίκηση του συλλόγου, ενεργεί όλες εκείνες τις πράξεις, οι οποίες τείνουν προς την επιδίωξη και την εκτέλεση κατά τον επωφελέστερο τρόπο, των σκοπών του συλλόγου. Επιμελείται την εξεύρεση πόρων, την πιστή εφαρμογή των όρων του παρόντος των περί σωματείων διατάξεων και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης ως και τη συνετή και επωφελή διαχείριση και συντήρηση της περιουσίας του συλλόγου. Προπαρασκευάζει τις Γεν. συνελεύσεις και τα εισακτέα σε αυτές θέματα,  εισηγείται επί τούτων και διαβιβάζει τις προς αυτήν υποβαλλομένες πάσης φύσεως αιτήσεις και λοιπά έγγραφα. Συντάσσει κατ’ έτος και μετά την λήξη του ημερολογιακού έτους τον διοικητικό και οικονομικό προϋπολογισμό και υποβάλλει αυτόν, μετά σχετικής εισηγήσεως, προς την γενική συνέλευση προς έγκριση. Ουδεμία δαπάνη ενεργείται και ουδεμία σύμβαση καταρτίζεται ουδέ υποχρέωση αναλαμβάνεται, χωρίς απόφαση του Δ.Σ. Τηρεί τα βιβλία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων του όπως το βιβλίο εσόδων – εξόδων και το βιβλίο περιουσιακών στοιχείων του σωματείου. Ορίζει τα μέλη του σωματείου που θα το εκπροσωπούν στα σωματεία, Ενώσεις, Συνδέσμους , Ομοσπονδίες κλπ. Μεριμνά για κάθε εκδήλωση αθλητική ή κοινωνική και προγραμματίζει διάφορες εκδηλώσεις εντός ή εκτός της έδρας του συλλόγου, κάθε συνεστίαση ή εκδρομική εξόρμηση ή σύγκλιση σεμιναρίων ή πολιτιστικών εκδηλώσεων. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να οριστεί ένα ή περισσότερα μέλη του ως υπεύθυνα για την πραγματοποίηση μίας ή περισσοτέρων των προαναφερόμενων εκδηλώσεων. Με απόφασή του επίσης ορίζει νέες αρμοδιότητες, μη αναφερόμενες ρητά στο παρόν  καθώς και τα μέλη που θα τις φέρουν.
Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του αθλητικού σωματείου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα με μέλη του Δ.Σ. με τις συζυγούς, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν την σχετική απόφαση. Η έκπτωση των μελών ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου. Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το αθλητικό σωματείο από μέλη του Δ.Σ. για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.
Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του ΔΣ όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής. Υποχρεωτικά καταβάλλονται τα έξοδα κίνησης, διαμονής κλαι διατροφής για μετακινήσεις που αφορούν εκπροσώπηση του σωματείου σε αθλητικές Ενώσεις ή Ομοσπονδίες.

ΑΡΘΡΟ 15ο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον κάθε διοικητικής ή δικαστικής  αρχής ως και κάθε τρίτου, μεριμνά περί της ακριβούς τηρήσεως των διατάξεων του καταστατικού ή των Κανονισμών, συγκαλεί και διευθύνει  τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων και υπογράφει τα χρηματικά εντάλματα και τα έγγραφα. Προΐσταται  των πρακτικών εξετάσεων  των αθλητών του συλλόγου, υπογράφει και χορηγεί τυχόν διακριτικούς τίτλους , έχει δε την επίβλεψη όλων των ενεργειών του συλλόγου. Τον πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληροί ο αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας διεξάγει την αλληλογραφία του σωματείου και προσυπογράφει μετά του Προέδρου τα έγγραφα. Εχει την εποπτεία των γραφείων του σωματείου, επιβλέπει τις εγκαταστάσεις του, κρατεί την αλληλογραφία, τα μητρωα των μελών, τα αρχεία και τη σφραγίδα του σωματείου και μεριμνά για τις δημοσιεύσεις του σωματείου. Επίσης συντάσσει και τηρεί τα βιβλία μητρώου μελών, πρακτικών συνεδριάσεων  Γενικών Συνελεύσεων , πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου και πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Στο Γραμματέα δύναται, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ., να ανατεθούν και άλλες αρμοδιότητες. Το γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληροί  προσωρινά μέλος του Δ.Σ. οριζόμενο από τον πρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας μεριμνά για την περιουσία του σωματείου και φροντίζει για την έγκαιρη σύνταξη του προϋπολογισμού, του ισολογισμού και του απολογισμού. Επιβλέπει τη λογιστική υπηρεσία ( που μπορεί να ανατίθεται και σε λογιστικό γραφείο κατόπιν απόφασης του Δ.Σ.) και την τήρηση των βιβλίων εσόδων - εξόδων , διπλοτύπων αποδείξεων και περιουσιακών στοιχείων του σωματείου. Ενεργεί κάθε είσπραξη, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους επιχορηγήσεων - επιδοτήσεων,  βάσει οικείας διπλοτύπου απόδειξης και πληρωμή δυνάμει εντάλματος υπογεγραμμένου από τον Πρόεδρο.
Ενεργεί αναλήψεις των καταθέσεων σε Τράπεζα ή αλλού, προσυπογράφοντος του Προέδρου ή εν απουσία αυτού του Αντιπροέδρου  για ποσά άνω των 30 €.  Ο ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε πληρωμή την οποία ενήργησε χωρίς ένταλμα.
Στις περιπτώσεις που ο ταμίας διαχειρίζεται χρήματα από έσοδα κατ’ άρθρο 3 παραγρ. Στ’ του παρόντος , υποχρεούται να τηρεί τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
Το  ταμία απόντα  ή κωλυόμενο αναπληροί ένα  μέλος του Δ.Σ.  το οποίο ορίζεται με απόφαση του προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΕΦΟΡΟΣ ΑΘΛΗΣΕΩΣ

Ο έφορος αθλήσεως ασχολείται με την οργάνωση και διεκπεραίωση των κάθε φύσεως αγωνιστικών δραστηριοτήτων του σωματείου σε συνεργασία με τα λοιπά μέλη του Δ.Σ.
Ο έφορος αθλήσεως φροντίζει για την τακτική προπόνηση των αθλητών, μετά του τυχόν  προπονητού  και τηρεί ειδικό βιβλίο παρουσιών των αθλητών για κάθε προπόνηση, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Κατά εξάμηνο συντάσσει έκθεση παρουσιών για κάθε αθλητή  και υποβάλει στο Δ.Σ. Ο έφορος αθλήσεως μετά σύμφωνη γνώμη και του τυχόν προπονητού δικαιούται να προτείνει ή να απορρίψει εκ του δικαιώματος της εξέτασης κάποιου αθλητή λόγω μη επαρκών συμμετοχών του στις προπονήσεις. Ηγείται της αποστολής της ομάδας σε εκδηλώσεις εκτός έδρας.Τον έφορο αθλήσεως  απόντα ή κωλυόμενο αναπληροί ένα μέλος του Δ.Σ το οποίο ορίζεται από τον πρόεδρο.  

Άρθρο 19
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Από την τακτική Γ.Σ. μαζί με το Δ.Σ. εκλέγεται και τριμελής ελεγκτική επιτροπή η οποία μέσα σε 8 ημέρες από την εκλογή της συνεδριάζει και εκλέγει τον πρόεδρο και ενημερώνει σχετικά το Δ.Σ. του συλλόγου. Η ελεγκτική επιτροπή εκλέγεται και αυτή για διάστημα 2 ετών και α) ασκεί τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του συλλόγου για όλα τα έσοδα και τα έξοδα. Για τον σκοπό αυτόν έχει το δικαίωμα όποτε κρίνει αναγκαίο να ζητά από το Δ.Σ. την προσκόμιση όλων των αναγκαίων στοιχειών μη δικαιωμένου του Δ.Σ. να αρνηθεί την προσκόμισή των στοιχείων αυτών. Σε περίπτωση άρνησης του Δ.Σ. να προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, συντάσσει περί αυτού έκθεση, που την υποβάλει στην πρώτη γενική συνέλευση και η οποία έχει την έννοια της δυσπιστίας προς το Δ.Σ.  β) Κάνει υποχρεωτικά με την λήξη του λογιστικού έτους, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου, έκθεση τακτικού οικονομικού ελέγχου και την υποβάλει στην Γ.Σ. για έγκριση, και γ) Τηρεί βιβλίο στο οποίο καταχωρίζονται όλες οι πράξεις, σύμφωνα με τις οποίες καταρτίζεται σε σώμα, και οι εκθέσεις ετήσιου ή έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου.
Οι αποφάσεις της ελεγκτικής επιτροπής για να είναι έγκυρες πρέπει να ληφθούν με πλειοψηφία τουλάχιστον δύο μελών.

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΒΙΒΛΙΑ

Το σωματείο τηρεί τα εξής βιβλία, θεωρημένα από το Νομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο. Το υπό στοιχείο ζ’ βιβλίο θεωρείται από την αρμόδια ΔΟΥ.
α) Μητρώου μελών
β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
δ) Εσόδων - Εξόδων
ε) Περιουσιακών Στοιχείων
στ) Πρωτοκόλλου εισερχόμενων και εξερχομένων εγγράφων
ζ) Διπλοτύπων αποδείξεων εισπράξεων και πληρωμών


ΑΡΘΡΟ 21ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α) Για κάθε ειδικότερο θέμα του σωματείου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.2725/99 αλλιώς αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
β) Κάθε διάταξη του παρόντος καταστατικού που αντίκειται σε ρύθμιση το Ν.2725/99 είναι ανίσχυρη.
γ) Η εποπτεία και ο έλεγχος του σωματείου ασκείται από την Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση Εβρου, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 52 του Ν.2725/99.
δ) Το σωματείο έχει τη δική του σφραγίδα,κυκλική, η οποία φέρει τις λέξεις: «ΛΕΜΕ - ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ - ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1980», στο μέσον δε αυτής το έμβλημα του σωματείου. Το έμβλημα αυτού είναι ο Φάρος της Αλεξ/πολης πάνω σε μία μοτοσυκλέτα.

Άρθρο 22ο
ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

- Το αθλητικό σωματείο για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργεί δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Η ειδική αυτή αναγνώριση χορηγείται ύστερα από αίτηση του Δ.Σ. με απόφαση του αρμοδίου για τον αθλητισμό υπουργού ή άλλου από αυτόν εξουσιοδοτημένου οργάνου της κεντρικής ή της Περιφερειακής Διοίκησης εφόσον το σωματείο:
- Είναι από τριετίας μέλος αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας και κατά το διάστημα αυτό έχει συμμετάσχει σε αγώνες που διοργανώνονται από αυτές σύμφωνα με το καταστατικό τους και συγκεντρώνει τις λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται από αυτό. Η συνδρομή των προϋποθέσεων αποδεικνύεται με την συνυποβολή σχετικής βεβαίωσης της οικίας ένωσης ή ομοσπονδίας.
- Δεν έχει ως επωνυμία το όνομα, την επωνυμία, το διακριτικό τίτλο ή το σήμα οποιασδήποτε εμπορικής επιχείρησης εξαιρουμένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών ή εργασιακών μονάδων με πρωτοβουλία των οποίων έχουν ιδρυθεί αθλητικά σωματεία.
- Έχει επωνυμία διατυπωμένη και στην Ελληνική Γλώσσα.
- Υποβάλλει εγκεκριμένο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο καταστατικό και πιστοποιητικό εγγραφής στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου.
- Τηρεί τα προβλεπόμενα από το Ν. 2725/99  βιβλία.

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΕΓΚΡΙΣΗ

Το παρόν τροποποιημένο καταστατικό , περιέχον 23 άρθρα, εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από την Γενική Συνέλευση του σωματείου που συνήλθε  για το σκοπό αυτό  στην Αλεξανδρούπολη  στις 25-11-2007, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00 και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να ζητήσει την έγκρισή του  από το αρμόδιο Δικαστήριο.

Αλεξανδρούπολη 25-11-2007
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  Αλεξούδης Δημήτριος Κοτρώτσου Βάσω

 

Είσοδος

spiliotis

logo

Σας άρεσαν τα 2α Μοτοκαλλιστεία

Σας άρεσαν τα 3α Μοτοκαλλιστεία

Share on facebook
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday180
mod_vvisit_counterYesterday198
mod_vvisit_counterLast month8155
mod_vvisit_counterAll days459253
sxs

Νέο μοντέλο

Kawasaki: Kaze η επιστροφή, νέο Athlete 125

News image

Δύο νέα παπιά παρουσίασε η Kawasaki τα οποία βρίσκονται ήδ...

READMORE

More in: Νέα μοντέλα

tsarouxas


periodikomotoextreme
casino
scorpios
rader